Frågor och svar

Vad är en källa?

Det kan vara en text, en bild, en film, en webbsida, en person eller liknande. Seriösa nyhetsförmedlare brukar berätta var de hittar sin information, vilka källor som använts.

Vad är en förstahandskälla?

Ett vittne eller någon som själv har varit med om något kallas förstahandskälla. De är mest trovärdiga. Andrahandskällor berättar vad de hört från förstahandskällorna, till exempel en journalist som intervjuat ett vittne.

Vad är källkritik?

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare som ibland vill sprida sådant som inte är sant. En tipsare vill ibland sprida information som är falsk eller hårt vinklad. Där har du en viktig roll att undersöka varifrån informationen/uppgifterna kommer.

Varför är källkritik viktigt?

Om vi tror på allt som vi hör och ser är det lätt att bli lurad, och kanske själv börja sprida falsk och/eller vinklad information. Att vara källkritisk är i förlängningen viktigt för demokratin.

Vad är en ansvarig utgivare?

Utgivarskapet är ett stort ansvar. Den ansvarige utgivaren för en tidning eller en nyhetssajt tar det fulla ansvaret för allt som står i tidningen/plattformen. Både artiklar och annonser. Utgivaren utses av den som äger tidningen eller publikationen. Det ska också finnas en ställföreträdande ansvarig utgivare som rycker in när den ordinarie är sjuk eller utomlands.

Vem kan bli ansvarig utgivare?

Personen måste vara myndig, bo i landet och vara skriven där. Personen får inte ha näringsförbud eller befinna sig i konkurs.

Vilka rättigheter och skyldigheter har en ansvarig utgivare?

Utgivaren kan ensam stoppa en artikel eller en bild från publicering. Utgivaren riskerar också personligen åtal eller fängelse för publiceringar som kan anses bryta mot lagen.

kallklart-faq

Kan man anmäla en publicering?

Ja. Allmänhetens Pressombudsman (PO) tar emot anmälningar från personer som anser att de råkat ut för en felaktig publicering. Det kallas en ”oförsvarlig publicitetsskada”. Det är bara den som är utsatt för publiceringen som kan anmäla detta. PO gör en utredning om det finns skäl för kritik enligt de pressetiska reglerna. Finns anledning till kritik går ärendet vidare till Pressens Opinionsnämnd (PON) med förslag till klander. PON kan antingen gå på POs linje eller avskriva ärendet. Fällande beslut ska publiceras skyndsamt. Dessutom måste tidningen betala en summa för skadan, vars storlek avgörs av hur stor upplaga tidningen har.

Vad innebär tryckfrihet?

Tryck- och yttrandefrihet är skyddat i Sveriges grundlag och är en viktig grund för vårt demokratiska samhälle. Tryckfrihetsförordningen (TF) är över 200 år gammal och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) tillkom på 1990-talet. Detta betyder att människor och medier har stor frihet att framföra vilka åsikter de vill. De undantag som gäller rör i huvudsak upplysningar eller påståenden som kan äventyra landets säkerhet eller utsätta enskilda människor för förtal. Systemet bygger på frihet under ansvar, vilket innebär att ansvar kan utkrävas i efterhand.

Vad är meddelarfrihet?

Om en person är offentligt anställd, i t.ex. kommun eller region, kan hen lämna uppgifter till media och skyddas av lagen. Syftet är att öppna för insyn och motverka korruption i offentlig verksamhet.  Ingen har heller rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna till media. Det är ett grundlagsbrott. Media får heller inte berätta vem som lämnat uppgifterna om personen krävt anonymitet.

Hur fungerar offentlighetsprincipen?

Detta är en grundlag som ger allmänheten rätt till insyn i alla offentliga myndigheter. Rent praktiskt innebär det att vissa möten och i princip alla handlingar inom offentlig förvaltning är tillgängliga för allmänheten. Du har alltså rätt att begära ut och läsa myndighetshandlingar som t.ex. protokoll, post och mejl. Handlingen ska vara upprättad, har kommit in eller skickats iväg från en myndighet för att betraktas som allmän handling. Den ska lämnas ut skyndsamt. Nekas du en handling kan du begära ”beslut med besvärshänvisning” och överklaga till förvaltningsdomstolen.

Vad är hatbrott?

Hatbrott är ett angrepp på mänskliga rättigheter och strider mot principen om alla människors lika värde. Det som definierar ett hatbrott är att angreppet utförs på grund av gärningsmannens negativa inställning till vissa personers egenskaper. Hatbrott omfattar hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan också vara brott där motivet är att kränka en person, en folkgrupp eller grupp av personer av samma ras, hudfärg, trosbekännelse, sexuell läggning eller nationellt och etniskt ursprung.

Vad är förtal?

Förtal och grovt förtal kan handla om spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande karaktär för utpekad person, stor spridning av uppgifter om att en person ska ha begått allvarliga brott eller någon form av förolämpning.